โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2565 จำนวน 80 คน และเพื่อการศึกษาวิจัยอีกจำนวนหนึ่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
  • มีอายุระหว่าง 5-6 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560)
  • อายุเกินเกณฑ์รับสมัคร คือ เด็กที่เกิดก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2559
  • อายุไม่ถึงเกณฑ์รับสมัคร คือ เด็กที่เกิดหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
กำหนดการ
วัน / เดือน / ปี รายการ
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 -
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
รับสมัครฯ ออนไลน์ http://prathom.swu.ac.th และชำระเงินค่าสมัครฯ โดยใช้ใบนำฝากที่พิมพ์ออกจากระบบ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา หรือ สามารถสแกนชำระเงินผ่าน Application : SCB EASY ได้

โดยให้ผู้ปกครอง อับโหลด ถ่ายภาพ สูติบัตร และรูปถ่ายติดบัตรส่งในระบบรับสมัครฯ
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-15.00 น. ผู้ปกครองที่มีปัญหาในการสมัคร สามารถมาติดต่อแก้ไข ได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครฯ ตามประกาศเลขที่สมัคร ในระบบออนไลน์ http://prathom.swu.ac.th และที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
- การรับบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ จะแจ้งเลขประจำตัวผู้สมัคร วันและเวลาในระบบออนไลน์
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 -
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ขอยกเลิก การรับบัตรประจำตัวผู้สมัครในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงเรียนฯ

เปลื่ยนเป็น ทางโรงเรียนส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ และใบเสร็จรับเงินค่าสมัครฯให้ตามที่อยู่ที่เขียนในใบสมัคร ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ดำเนินการคัดเลือก (จับสลาก) เริ่มเวลา 14.00 – 16.00 น.
วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 โรงเรียนจะติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และทาง Website ที่ http://prathom.swu.ac.th
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 ถึง วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 รับเอกสารรายงานตัวนักเรียน ณ โรงเรียน มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เวลา 08.30 - 16.30 น.
  • ถ้าไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 นำนักเรียนมารายงานตัว ตามเวลาที่กำหนดในเอกสารรายงานตัว
  • ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่นำนักเรียนมารายงานตัวตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

ปิดรับสมัคร || เข้าสู่ระบบ